Regulamin sklepu stacjonarnego


KRAKÓW STORY>§1 Postanowienia ogólne


1. Kraków5020 sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 30 – 302, ul. Marii Konopnickiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000946545, NIP: 6762609702, REGON: 520951738 świadczy usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


2. Świadczenie usług odbywa się w sklepie stacjonarnym Kraków Story w godzinach jego otwarcia.


3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w sklepie stacjonarnym oraz na stronie internetowej krakowstory.pl


4. Sklep objęty jest systemem monitoringu.§2 Definicje


1) Sklep – sklep stacjonarny Kraków Story, pod adresem: plac Wszystkich Świętych 2, 31- 004 Kraków.


2) Sprzedawca - Kraków5020 sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 30 – 302, ul. Marii Konopnickiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000946545, NIP: 6762609702, REGON: 520951738.


3) Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez obecnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,


4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


5) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


6) Strony – strony umowy zawartej w Sklepie, tj. Sprzedawca i Kupujący.


7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta w języku polskim między Sprzedawcą a Kupującym;


8) Towar – produkty prezentowane w Sklepie w celu ich sprzedaży;


9) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy organizatorem wydarzenia a Kupującym, uprawniającej go do wzięcia udziału w wydarzeniu;


10) Regulamin – niniejszy regulamin;


11) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1).


12) Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.§3 Towary


1. Przedmiot sprzedaży stanowią Towary oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.


2. Wszystkie Towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski. Jeżeli Towar nie jest nowy lub posiada wady, Sprzedawca przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kupującego w sposób wyraźny.


3. Towary w Sklepie mogą stanowić własność Sprzedawcy lub być sprzedawane na mocy umowy pośrednictwa pomiędzy Sprzedawcą, jako pośrednikiem a podmiotem trzecim, w tym w ramach umowy agencyjnej (w imieniu i na rzecz podmiotu trzeciego) lub komisu (w imieniu Sprzedawcy i na rzecz podmiotu trzeciego).


4. Każdy Towar jest oznaczony ceną. Obok dostępnych w Sklepie Towarów mogą zostać zamieszczone dodatkowe informację, w tym: rodzaj/model Towaru i nazwa producenta (marka).


5. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).


6. Towary objęte promocją są w widoczny sposób oznaczone.§4 Bilety


1. Przedmiot sprzedaży stanowią również Bilety na wydarzenia.


2. Bilety dostępne w Sklepie mogą stanowić własność Sprzedawcy lub być sprzedawane na mocy umowy pośrednictwa pomiędzy Sprzedawcą, jako pośrednikiem a podmiotem trzecim (np. organizatorem wydarzenia), w tym w ramach umowy agencyjnej (w imieniu i na rzecz podmiotu trzeciego).


3. Zasady zakupu, zmiany i zwrotów Biletu, a także warunki wydarzenia, określa regulamin wydarzenia sporządzony przez jego organizatora. Sprzedawca nie jest zobowiązany do posiadania ani udostępnienia regulaminu wydarzenia w Sklepie oraz nie jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią.§5 Płatność


1. Zapłata za Towary i Bilety następuje przy kasie w Sklepie i może być dokonana gotówką, kartą kredytową, kartą płatniczą. Do każdego zakupionego Towaru Kupujący otrzyma paragon fiskalny, fakturę uproszczoną lub fakturę VAT. Przy zakupie Biletów lub Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę na mocy umowy agencyjnej, Sprzedawca nie wystawia faktury VAT.


2. W celu uzyskania faktury VAT Kupujący zobowiązany jest zgłosić chęć otrzymania faktury VAT przed wystawieniem dokumentu z kasy fiskalnej.§6 Gwarancje

1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.


2. Informacje dotyczące objęcia danego Towaru gwarancją widnieją przy Towarze lub są dostępne u Sprzedawcy.


3. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.§7 Reklamacje


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.


2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Kupujący jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.


3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.


4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:


1) ukryte wady fizyczne Towarów, jak również za jej wady prawne, chyba, że Kupującym jest Konsument;


2) wady Towarów i Biletów sprzedawanych w ramach umowy agencyjnej pomiędzy Sprzedawcą a podmiotem trzecim.


5. W razie gdy reklamacja dotyczy Towaru lub Biletu, który Sprzedawca sprzedaje jako agent w ramach umowy agencyjnej, Sprzedawca będzie pośredniczył w procesie reklamacyjnym pomiędzy Kupującym a dającym zlecenie w ramach umowy agencyjnej.


6. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane pisemnie w Sklepie, listem lub wiadomością e-mail na adres pocztowy: plac Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków lub elektroniczny kontakt@krakowstory.pl.


7. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:


1) danych kontaktowych Kupującego, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,


2) opisu i daty wystąpienia problemu;


3) preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji;


4) numeru rachunku bankowego Kupującego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności (lub zgody na zwrot na kartę płatniczą, przy pomocy której została dokonana transakcja). Jeżeli płatność była dokonana gotówką, zwrot może nastąpić również gotówką lub w sposób wskazany w zdaniu pierwszym, zgodnie z decyzją Kupującego.


8. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący jest obowiązany dostarczyć reklamowany Towar lub Bilet do Sklepu na własny koszt.


9. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:


1) rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,


2) ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.


10. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:


1) z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli


Kupującego lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,


2) z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.


11. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru lub Biletu, który po rozpoznaniu reklamacji należy zwrócić Kupującemu, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i umożliwi mu zwrot Towaru w Sklepie stacjonarnym.§8 Zwrot Towaru


1. Kupujący może zwrócić lub wymienić Towar, który spełnia wszystkie następujące warunki:


1) jest nieużywany, kompletny i nieuszkodzony,


2) posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w tym w szczególności metki, w które Sprzedawca zaopatrzył Towar oraz, które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania;


3) znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony;


4) nie został zakupiony po obniżonej cenie z powodu wad fizycznych, uszkodzeń czy jakichkolwiek braków.


2. Zwrotu lub wymiany można dokonać w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, wyłącznie bezpośrednio w Sklepie, na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup.


3. Zwrotom ani wymianie nie podlegają Bilety, Towary spożywcze oraz kosmetyki i Towary, które zostały wyraźne oznaczone w Sklepie jako niepodlegające zwrotowi ani wymianie.


4. Z chwilą dokonania zwrotu lub wymiany Kupujący:


1) okazuje Sprzedawcy paragon; jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary, Kupujący otrzyma dokument zastępczy;


2) okazuje Sprzedawcy oryginał faktury VAT; jeżeli na fakturze znajdowały się również inne towary, Kupujący otrzymuje fakturę korygującą; oryginał faktury VAT jest zwracany do Kupującego.


5. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w formie, w której została dokonana płatność, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.§9 Klauzula informacyjna RODO


1. Administratorem danych osobowych Kupującego ujawnionych w umowie lub uzyskanych w trakcie jej realizacji jest Kraków5020 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków.


2. Ze Sprzedawcą kontaktować można się:


- listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,


- elektronicznie na adres e-mail: biuro@k5020.pl.


3. Dane osobowe Sprzedający przetwarza w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej ze Sprzedawcą umowy. Po wykonaniu niniejszej umowy i jej rozliczeniu dalsze przetwarzanie danych Kupującego odbywać się będzie w celu ewentualnej ochrony lub ewentualnego dochodzenia roszczeń powstałych w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej umowy.


1) Podstawą przetwarzania ujawnionych Sprzedawcy danych osobowych jest:


2) - w odniesieniu do danych osobowych stron umowy będących osobami fizycznymi – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia, wykonywania i rozliczenia zawartej przez Sprzedawcę umowy;


3) - w odniesieniu do danych osobowych reprezentantów, pełnomocników, osób, na rzecz których strona umowy we własnym imieniu zawarła przedmiotową umowę, osób wskazanych przez stronę umowy do kontaktów i/lub koordynacji zawarcia lub wykonywania przedmiotowej umowy, a także osób, przy pomocy których strona zobowiązania określone niniejszą umową wykonuje – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zawarcie przedmiotowej umowy i jej należyte wykonywanie wraz z jej rozliczeniem stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy i strony, z którą Spółka zawarła niniejsza umowę;


4) - w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych po wykonaniu i rozliczeniu niniejszej umowy – art. 6 ust. 1 lit f RODO – dla prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy związanych z procesem reklamacji lub w postaci ochrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikłych z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy.


4. Dane osobowe Sprzedawca przetwarzać będzie do zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotowej umowy/zakończenia reklamacji oraz w okresie niezbędnym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. Po upływie powyższego okresu dalsze przetwarzanie danych ograniczone zostanie wyłącznie do celów archiwalnych i tylko o ile obowiązek ich archiwizacji wynikać będzie z przepisów obowiązującego prawa.


5. Przesłane dane osobowe możemy przekazać:


1) podmiotom przetwarzającym w imieniu Sprzedawcy - dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych,


2) podmiotom, na których rzecz Sprzedawca świadczy usługę sprzedaży Towarów, na mocy odrębnej umowy,


3) dostawcom przesyłek, w tym kurierom,


4) pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.


6. Przysługuje Kupującemu prawo:


1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu;


2) sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;


3) żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);


4) ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Sprzedawcy nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kupującego – w przypadku gdy Sprzedawca przetwarza dane Kupującego w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę narusza właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).§10 Siła wyższa


1. Żadna ze Stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej.


2. Siła wyższa w rozumieniu umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych umową niewynikające z błędu lub zaniedbania Stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan albo nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, żałoba narodowa, epidemia, pandemia lub kwarantanna spowodowane m.in. przez wirusa SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem itp.) lub wydane przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne akty.


3. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.


4. Strona umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie (o ile jest to obiektywnie możliwe).


5. W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach siły wyższej.§11 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:


1) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu;


2) nienależyte świadczenie /niewykonanie usług, spowodowane siłą wyższą.


3) nienależyte wykonywanie usług spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,


4) korzyści utracone przez Kupujących niebędących Konsumentami.


2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


3. W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.


4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Kupującego będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.


5. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa, stosuje się te przepisy.


6. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.§12 Obowiązywanie i zmiana Regulaminu


1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.


2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany, chyba że Kupujący i Sprzedawca umówią się inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.