DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kraków5020 sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego krakowstory.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2022-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:
niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła; materiały osadzone na stronie są czytelne dla osób słabiej widzących.
Teksty są trudniejsze, zrozumiałe dla ludzi wykształconych, formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności (używanie maksymalnie dwóch kolorów i brak kapitalików).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 25.02.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres mailowy: dostepnosc@k5020.pl, tel.: 12 307 12 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Spółka Kraków5020 mieści się w lokalizacjach:

CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW, UL. M. KONOPNICKIEJ 17
Dojazd: możliwość skorzystania z odpłatnego parkingu podziemnego (wjazd od ul. Barskiej),
dojazd komunikacją miejską – przystanki: „Rondo Grunwaldzkie”, „Osiedle Podwawelskie (pętla)”.

Podczas każdego dostępnego wydarzenia odbywającego się w Centrum do dyspozycji gości jest obsługa, którą zapewnia organizator danego wydarzenia. Chętnie udzieli wszelkich informacji, pomoże znaleźć i dotrzeć do konkretnego miejsca na widowni czy foyer.

PARKING/WINDY
Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi na parkingu podziemnym. Z parkingu można dostać się bezpośrednio do foyer za pomocą wind. Kolejne windy zlokalizowane są już w wewnątrz budynku – część z nich w obrysie Sali Teatralnej. Pozwalają one na poruszanie się pomiędzy 4 poziomami foyer. Kolejny ciąg komunikacyjny znajduje się przy wejściu bocznym od strony Hotelu Park Inn – tam można skorzystać wind prowadzących bezpośrednio do sal na trzecim piętrze ICE Kraków.

TOALETY/SZATNIA
Toalety zlokalizowane są na każdym poziomie budynku. Szatnia znajduje się we foyer, na poziomie 0, po lewej stronie od wejścia głównego.

POKÓJ MEDYCZNY
Wejście do pokoju medycznego znajduje się w Foyer na poziomie 0, przy windach osobowych. Pokój wyposażony jest w leżankę, wózek inwalidzki, nosze, stojak do kroplówki, apteczkę pierwszej pomocy i podstawowe artykuły medyczne (bandaże, opatrunki itp.). Chęć wykorzystania pokoju medycznego powinna być zgłoszona obsłudze ICE Kraków lub przedstawicielowi organizatora wydarzenia.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU
Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dojazd jest w miarę dogodny, pobliskie skrzyżowanie posiada sygnalizację dźwiękową. Pracownicy na miejscu udzielają potrzebnych informacji, podczas wybranych wydarzeń świadczone są usługi asystenckie. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie obiektu z psem asystującym.

Wraz ze Stowarzyszeniem Dobrze przygotowaliśmy audiodeskrypcje ścieżek dojścia z przystanków komunikacji miejskiej oraz wybranych obiektów i pomieszczeń, co pozwoli na dotarcie i poruszanie się po venue Centrum Kongresowego ICE Kraków. Opisy znajdują na stronie internetowej http://icekrakow.pl/informacje-praktyczne w zakładce "DOSTĘPNOŚĆ"

DOSTĘPNOŚĆ. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

PARKING
Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi (tzw. „niebieskie koperty”) na parkingu podziemnym.

WEJŚCIE DO BUDYNKU
W Centrum zamontowane zostały bezprogowe drzwi, ułatwiające wjazd do budynku. Główne wejście do budynku od strony ulicy Barskiej obsługiwane jest przez dwoje drzwi obrotowych, jednak tuż obok nich, po prawej stronie, można znaleźć dodatkowe drzwi działające na fotokomórkę. Dodatkowo przy Centrum znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

TOALETY/SZATNIE
W ICE Kraków dysponujemy toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych – toalety takie są o wiele większe niż standardowe kabiny, posiadają niżej zamontowane oraz większe umywalki, muszle klozetowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz poręcze ułatwiające podnoszenie się z wózków. Toalety tego typu zlokalizowane są na każdym poziomie. Szatnia znajduje się we foyer, na poziomie 0, po lewej stronie od wejścia głównego.

WIDOWNIA
Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy dedykowanych miejscach:
Parter rz. 1 m. 1, 16
Rząd 22, przy miejscu 1 i 15

W wyposażeniu budynku znajdują się platformy pod wózki dla osób z niepełnosprawnością ruchową, co zwiększa dostępność widowni poprzez przeznaczenie ww. osobom miejsc dedykowanych tylko dla nich.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU
W budynku nie dysponujemy pętlą indukcyjną.

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2:

DOJAZD: Parking - Plac Wszystkich Świętych 5 (wjazd tylko od ul. Poselskiej) obok klasztoru Franciszkanów, cena: 80 zł/doba lub 8 zł/h, parking czynny:
poniedziałek - sobota 7:00 - 22:00, niedziela 9:00 - 22:00.

Komunikacja miejska: przystanek „Plac Wszystkich Świętych”, ok. 100 metrów od budynku

wejście od ul. Grodzkiej: brak progów, szerokie drzwi wejście od pl.
Wszystkich Świętych: stopnie, brak podjazdu dla wózków.

W budynku znajduje się winda. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku. Toaleta na I piętrze (przy sali konferencyjnej) nie jest dostępna dla osób na wózkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.

Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.